Terms and conditions

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten en prestaties geleverd door de NV Dynaset, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 103, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0458.706.466 :

1. De facturen zijn contant en zonder disconto betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
2. Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag wordt het totaal van de verschuldigde sommen automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest vanaf de vervaldag, a rato van 12 % per jaar en een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 15,00% met een minimum van 200,00 EUR.
3. Niet-betaling van verschuldigde sommen gedurende meer dan 30 dagen na hun vervaldag geeft automatisch aanleiding tot het onmiddellijk opeisbaar worden van alle nog verschuldigde bedragen, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.
4. Dynaset behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de verdere uitvoering van de opdracht/overeenkomst op te schorten totdat alle openstaande bedragen werden voldaan.
5. Klachten m.b.t. de facturatie dienen binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven gericht te worden aan onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan klacht of tijdige indiening worden de facturen geacht te zijn aanvaard.
6. Dynaset heeft het recht om – zonder protest of weigering van de opdrachtgever – door de wet bepaalde loonsverhogingen, verhogingen van sociale lasten, verzekeringspremies of enige andere lasten en kosten door te rekenen aan de opdrachtgever middels evenredige verhoging van de overeenkomen aannemingsprijs.
7. Werknemers of aangestelden zijn niet gemachtigd om facturen of andere bedragen te innen.
8. Elke zwaarwichtige inbreuk op een substantiële verplichting kan gesanctioneerd worden, na ingebrekestelling die gedurende 7 kalender dagen zonder gevolg is gebleven, met de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, zonder schadevergoeding voor de klant en zonder afbreuk te doen aan het recht van Dynaset om schadevergoeding en intresten te eisen. Indien de klant het voorwerp uitmaakt van faillissement, sekwester over zijn goederen, gerechtelijke reorganisatie, of enige andere maatregel om diens schulden aan te zuiveren, inbegrepen elke maatregel die een opschorting van betaling en uitvoeringsmaatregelen of een vermindering van schulden tot gevolg heeft, zal de automatisch en van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van niet-nakoming door de klant van wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen in fiscale en sociale zaken, heeft Dynaset het recht om onmiddellijk de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan het recht voor Dynaset om schadevergoeding en intresten op te eisen. In geval van ontbinding van de overeenkomst, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.
9. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd.